Bilagor – Uppdragsbrev

Uppdragsbrev

Revisorshuset är medlemmar i FAR som är redovisning- och revisions branschens organisation. FAR har bland annat som uppgift att ta fram gemensamma dokument så som uppdragsbrev och allmänna villkor. Uppdragsbrevet syftar i första hand till att öka parternas förståelse för innehållet i tjänsten samt klargöra respektives rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen. I syfte att undvika missförstånd etc. ligger det i båda parters intresse att använda sig av skriftliga uppdragsbrev, som ska vara undertecknade av båda parter. För FAR:s medlemmar är skriftligt uppdragsbrev dessutom ett krav. Uppdragsbrevet dokumenterar och bekräftar att Uppdragstagaren åtar sig uppdraget. Samtidigt bekräftar Uppdragsgivaren uppdragets syfte och omfattning samt de särskilda villkor i övrigt som ska gälla för uppdraget.